De MR

De MR kijkt kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang enzovoort. Kortom een breed terrein aan onderwerpen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting.

De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren. Ook zijn er besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

Oudergeleding MR

Dhr. D. (Dirco) de Gooijer, Dhr. C (Cor) van den Top (secretaris) en Mevr STJ (Susan) Kosse- van de Broek

Personeelsgeleding MR

Meester Jozua Cornelisse (voorzitter), Juf Jeanet Pansier en Juf Gerjanne Blokland

Vergaderingen

De volledige notulen ligt ter inzage op school.

 

Mailadres MR

mr@wvobarneveld.nl