Het belang van betrokkenheid van ouders

Als uw kind voor het eerst naar school gaat is dat niet alleen een belangrijk moment in het leven van het kind, maar ook in het leven van u als ouder. De wereld van uw kind wordt groter en uitdagender. Juist in deze nieuwe fase van de opvoeding is het heel belangrijk dat u als ouder vertrouwen heeft in de school. Uiteraard hoopt u dat de leerkracht aan wie u uw kind overdag toevertrouwt in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen als uzelf.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie tussen ouders en leerkrachten in het belang is van de kinderen. Wij zien ouders als educatieve partners van de school. Ons onderwijs is een gezamenlijk product van leerlingen, ouders en de school. Wij proberen ouders daarom zoveel mogelijk te betrekken bij de school en werken nauw met hen samen.

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. Door een goede samenwerking tussen de kinderen enerzijds en school en ouders anderzijds stellen we de kinderen in staat om het beste uit zichzelf te halen. Op die manier zorgen we ervoor dat we ons motto ‘Samen school zijn’ in de praktijk waarmaken.

Ouderhulp

Wij zijn heel blij met de vele ouders die ons helpen op school. Dit komt de kinderen en de school ten goede. Ook is het fijn om samen met het team en andere ouders bezig te zijn. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we samen opbouwend bezig zijn.

 

Oudergebedsgroep

Iedere maand komen enkele ouders op een vrijdagochtend in school bij elkaar om voor de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het bestuur van de school te bidden. Wilt u hier meer van weten, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon, mevr. Mosselman.

Ouderbijdrage

Ieder jaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage dient onder meer voor de bekostiging van een aantal doeleinden, waarvoor geen subsidie van het Rijk of de gemeente wordt ontvangen. We denken dan aan de kosten van een sportdag, vieringen, afscheidsavond van groep acht enz. Deze ouderbijdrage is vrijwillig.

Informatie-uitwisseling met ouders

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een informatiebrief waarin allerlei informatie is te vinden over de groep van uw kind. Kort daarna organiseren we een informele open avond voor ouders en kinderen. Eventuele vragen over de informatiebrief of over de gang van zaken in het schooljaar kunt u dan stellen.

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van de actuele ontwikkelingen op onze school. Hierin vindt u ook informatie over alle (buiten)schoolse activiteiten. Deze nieuwsbrief ontvangt u digitaal. U kunt de nieuwsbrieven ook vinden op de website van onze school.

 

Informatie Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team.

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken aangeboden. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken kijken we naar de groei en ontwikkeling. Ook vragen wij hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn er bij deze onderzoeken niet bij. U krijgt thuis vooraf aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. Hierop kunt u vragen stellen over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van uw kind.

Wij nodigen u samen met u kind uit voor het spreekuur als uit het onderzoek bijzonderheden zijn gekomen. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Denk hierbij aan eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Voor meer informatie:

Informatie GGD

JGZ-team op school

Contactmomenten met ouders

Gedurende het schooljaar hebben wij als school diverse contactmomenten met de ouders:

 1. Open avond
  Aan het begin van het schooljaar is er voor alle ouders en kinderen een informele open avond. Deze avond biedt een fijne gelegenheid om kennis met elkaar te maken. Ook kunt u er eventuele vragen over de informatiebrief kwijt.
 2. 10 minuten gesprek naar aanleiding van de registratie welbevinden
  In november plannen we met alle ouders een 10 minuten gesprek in naar aanleiding van de ingevulde lijsten van ZIEN!, ons systeem waarmee we de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen volgen. Betrokkenheid en welbevinden van de kinderen zijn daarbij belangrijke graadmeters. Te zijner tijd ontvangt u bericht hoe u zich digitaal kunt inschrijven.
 3. 10 minuten gesprek naar aanleiding van het rapport
  In februari, na het eerste rapport bespreken we graag met u hoe uw kind zich ontwikkelt. Te zijner tijd ontvangt u bericht hoe u zich digitaal kunt inschrijven. Het tweede rapport volgt in juli. Daarvoor krijgt u de gelegenheid voor een afrondend gesprek (zie hierna).
 4. Afrondend gesprek
  In juni krijgt u de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor een afrondend gesprek van 10 minuten. Het kan ook zijn dat u daarvoor door de leerkracht wordt uitgenodigd. Tijdens dit gesprek kunnen eventueel de Cito uitslagen die dan bekend zijn besproken worden. Er zijn dan nog geen rapportcijfers.
 5. Ouder panelgesprek
  Er wordt vier keer per jaar een ouder panelgesprek georganiseerd waarbij ouders mogen meedenken over het onderwijs op onze school.
 6. Informele contacten
  In de loop van het schooljaar zijn er allerlei informele momenten waarop we u graag ontmoeten: vieringen, projectavonden, etc. Uw kind vindt het natuurlijk fijn als u op dit soort momenten laat merken dat zijn/haar werk op school uw belangstelling heeft.
 7. Andere mogelijkheden
  Natuurlijk kunt u, als daar aanleiding toe is, altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Ook vanuit school zullen we, als daar aanleiding voor is met u contact opnemen. Wij vinden het belangrijk om de lijnen kort te houden.

Wellicht heeft u persoonlijk behoefte aan nog een andere vorm van contact. We horen dat graag van u en we nodigen u uit om uw wensen kenbaar te maken. Wij kunnen dan met elkaar overleggen wat wenselijk en haalbaar is.